FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD 


KAZERNE DESIGN AWARD

De komende 3 jaar wordt er jaarlijks een Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan een afstuderende of net afgestudeerde, veelbelovende student van de Design Academy Eindhoven (DAE). 
De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover de designer vrij kan beschikken.
De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs.
In maart 2020 gaan we de prijs voor de eerste keer uitreiken. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.
Stichting Loyola stelt de prijs beschikbaar.

For the next 3 years, a Kazerne Design Award (KDA) is awarded annually to a graduating or recently graduated, promising student from the Design Academy Eindhoven (DAE).
The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that the designer can freely dispose of.
The prize is intended as an incentive prize. In March 2020 we will award the prize for the first time. 
Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.
The Loyola Foundation makes the prize available.

 

JURY 

De KDA kent een jury van zes personen. 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer en initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer en partner van Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer en partner van Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester van stichting Loyola
- Karin Overdijk, secreatris van Stichting Loyola en jurysecreatris

The KDA has a jury of six people.
- Lammie Nijsingh, chairman of the jury and chairman of the Loyola foundation
- Annemoon Geurts, designer and initiator and curator of the Kazerne design center
- Kiki van Eijk, designer and partner of Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer and partner of Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, treasurer of the Loyola foundation
- Karin Overdijk, secretary from Loyola Foundation and jury secretary

CRITERIA

De drie designers nomineren elk drie afgestudeerden op basis van presentaties tijdens de Dutch Design Week en afstudeerbijeenkomsten van de DAE. Deze namen vormen een longlist die tijdens de eerste jurybijeenkomst teruggebracht wordt tot drie kandidaten. Vervolgens wordt uit deze shortlist de definitieve voordracht bepaald.
Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, waarbij de drie designers in totaal twee stemmen vertegenwoordigen en het bestuur van Stichting Loyola in totaal één.

Het resultaat van de jurybijeenkomsten en de stemming wordt in een verslag opgenomen en bevat het resultaat en de argumentatie voor de laureaat en voor de andere twee namen op de shortlist.

The three designers each nominate three graduates based on presentations during the Dutch Design Week and graduation meetings of the DAE. 
These names form a long list that will be reduced to three candidates during the first jury meeting. 
The final nomination is then determined from this shortlist.
Decisions are taken by a majority of votes, with the three designers representing a total of two votes and the board of the Loyola Foundation a total of one.

The result of the jury meetings and the vote is recorded in a report and contains the result and the argumentation for the laureate and for the other two names on the shortlist.


AWARD CEREMONY

De Kazerne organiseert samen met Stichting Loyola de prijsuitreiking. Deze is gekoppeld aan de opening van een expositie in de Kazerne, waarschijnlijk in maart 2020. De winnaar van de Kazerne Design Award krijgt dan ook een plek om zijn/haar ontwerp(en) tentoon te stellen. De prijs wordt bij deze gelegenheid uitgereikt door de voorzitter van Stichting Loyola. 

The Kazerne organizes the award ceremony together with the Loyola Foundation. This is linked to the opening of an exhibition in the Kazerne, probably in March 2020. The winner of the Kazerne Design Award is therefore given a place to exhibit his / her design (s). The prize is awarded on this occasion by the chairman of the Loyola Foundation.