FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD 


KAZERNE DESIGN AWARD

De komende 3 jaar wordt er jaarlijks een Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan een afstuderende of net afgestudeerde, veelbelovende student van de Design Academy Eindhoven (DAE). 
De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover de designer vrij kan beschikken.
De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. Op donderdag 10
 september 2020 gaan we de prijs voor de eerste keer uitreiken. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.
Stichting Loyola stelt de prijs beschikbaar.

For the next 3 years, a Kazerne Design Award (KDA) is awarded annually to a graduating or recently graduated, promising student from the Design Academy Eindhoven (DAE).
The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that the designer can freely dispose of.
The prize is intended as an incentive prize. On Thursday the 10th of September 2020 we will award the prize for the first time. 
Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.
The Loyola Foundation makes the prize available.

 JURY 

De KDA kent een jury van zes personen. 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer en initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer en partner van Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer en partner van Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester van stichting Loyola
- Karin Overdijk, secreatris van Stichting Loyola en jurysecreatris

The KDA has a jury of six people.
- Lammie Nijsingh, chairman of the jury and chairman of the Loyola foundation
- Annemoon Geurts, designer and initiator and curator of the Kazerne design center
- Kiki van Eijk, designer and partner of Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer and partner of Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, treasurer of the Loyola foundation
- Karin Overdijk, secretary from Loyola Foundation and jury secretary

CRITERIA

De drie designers hebben elk drie afgestudeerden genomineerd op basis van presentaties tijdens de Dutch Design Week 2019 en afstudeerbijeenkomsten van de DAE. Deze designers zullen op donderdagavond 10 september een korte presentatie houden over hun werk in de Kazerne in Eindhoven.
Op grond daarvan wordt met een meerderheid van stemmen besloten aan wie de KDA uitgereikt wordt. Hierbij vertegenwoordigen de drie designers twee stemmen en het bestuur van Stichting Loyola een stem.

Het resultaat van de jurybijeenkomsten en de stemming wordt in een verslag opgenomen en bevat het resultaat en de argumentatie voor de laureaat en voor de andere namen op de lijst.

The three designers each nominated three graduates based on presentations during the Dutch Design Week  2019 and graduation meetings of the DAE. 
These designers will give a short presentation of their work on Thursday evening the 10th of September in the Kazerne in Eindhoven.
Based on this presentation a decision is made by a majority of votes to whom the KDA will be awarded.
 In doing so, the three designers are representing two votes and the board of the Loyola Foundation one vote.

The result of the jury meetings and the vote is recorded in a report and contains the result and the argumentation for the laureate and for the other names on the list.


AWARD CEREMONY

De Kazerne organiseert samen met Stichting Loyola de prijsuitreiking. Deze is gekoppeld aan de opening van een expositie in de Kazerne in september 2020. De winnaar van de Kazerne Design Award krijgt dan ook een plek om zijn/haar ontwerp(en) tentoon te stellen. De prijs wordt bij deze gelegenheid uitgereikt door de voorzitter van Stichting Loyola. 

The Kazerne organizes the award ceremony together with the Loyola FoundationThis is linked to the opening of an exhibition in the Kazerne in September 2020. The winner of the Kazerne Design Award is therefore given a place to exhibit his / her design(s). The prize is awarded on this occasion by the chairman of the Loyola Foundation.